Surat Asy Syu'araa' Ayat 101-200
 (Para Penyair) 


بسم الله الرحمن الرحيمSurat Asy Syu'araa'
dan tidak pula mempunyai teman yang akrab,


Surat Asy Syu'araa'

maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi (ke dunia) niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman".

Surat Asy Syu'araa'Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

26:104

Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

26:105

Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.

26:106

Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?

26:107

Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

26:108

maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

26:109

Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

http://www.al-quran.asia/2013/03/surat-asy-syuaraa-ayat-101-200.html

Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku".

26:111Mereka berkata: "Apakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina?".

26:112

Nuh menjawab: "Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?

26:113

Perhitungan (amal perbuatan) mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari.

26:114

Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.

26:115Aku (ini) tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan".

26:116

Mereka berkata: "Sungguh jika kamu tidak (mau) berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam".

26:117

Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku;

26:118

maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku".

26:119Maka Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.

http://www.al-quran.asia/2013/03/surat-asy-syuaraa-ayat-101-200.html

Kemudian sesudah itu Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

26:121

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

26:122

Dan sesungguhnya Tuhanmu Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

26:123

Kaum 'Aad telah mendustakan para rasul.

26:124

Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?

26:125

Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

26:126maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

26:127

Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

26:128

Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main,

26:129

dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal (di dunia)?

26:130Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.

26:131

Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

26:132

Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.

26:133

Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak,

26:134

dan kebun-kebun dan mata air,

26:135

sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar".

26:136Mereka menjawab: "Adalah sama saja bagi kami, apakah kamu memberi nasehat atau tidak memberi nasehat,

26:137

(agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu.

26:138

dan kami sekali-kali tidak akan di "azab".

26:139

Maka mereka mendustakan Hud, lalu Kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

26:140Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

26:141

Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul.

26:142

Ketika saudara mereka, Shaleh, berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?

26:143Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

26:144

maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

26:145

Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

26:146

Adakah kamu akan dibiarkan tinggal disini (di negeri kamu ini) dengan aman,

26:147

di dalam kebun-kebun serta mata air,

26:148

dan tanam-tanaman dan pohon-pohon korma yang mayangnya lembut.

26:149

Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin;

http://www.al-quran.asia/2013/03/surat-asy-syuaraa-ayat-101-200.html

maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku;

26:151

dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas,

26:152yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan".

26:153

Mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir;

26:154

Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami; maka datangkanlah sesuatu mukjizat, jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar".

26:155

Shaleh menjawab: "Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu.

26:156

Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan, yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar".

26:157

Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi menyesal,

26:158

maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.

26:159

Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

26:160

Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul,

26:161

ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka: mengapa kamu tidak bertakwa?"

26:162

Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

26:163

maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

26:164

Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semeta alam.

26:165

Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia,

26:166

dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas".

26:167

Mereka menjawab: "Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir"

26:168

Luth berkata: "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu".

26:169

(Luth berdoa): "Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan".

26:170

Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua,

26:171

kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal.

26:172

Kemudian Kami binasakan yang lain.

26:173

Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.

26:174

Sesunguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.

http://www.al-quran.asia/2013/03/surat-asy-syuaraa-ayat-101-200.html

Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

26:176

Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul;

26:177

ketika Syu'aib berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?,

26:178

Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu.

26:179

maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku;

26:180

dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

26:181

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan;

26:182

dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.

26:183

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

26:184

dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu".

26:185

Mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir,

26:186

dan kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

26:187

Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.

26:188

Syu'aib berkata: "Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan".

26:189

Kemudian mereka mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar.

26:190Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

26:191

Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

26:192

Dan sesungguhnya Al Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam,

26:193

dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),

26:194ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan,

http://www.al-quran.asia/2013/03/surat-asy-syuaraa-ayat-101-200.html

dengan bahasa Arab yang jelas.

26:196

Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu.

26:197

Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?

26:198

Dan kalau Al Quran itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab,

26:199

lalu ia membacakannya kepada mereka (orang-orang kafir); niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.

26:200

Demikianlah Kami masukkan Al Quran ke dalam hati orang-orang yang durhaka.

Ayat Selanjutnya Surat Asy Syu'araa' Ayat 201-227
Jika Terdapat Kesalahan Atau Kekeliruan Dalam Penulisan Ayat-Ayat Al-Quran ini, Mohon Diinformasikan, Untuk Melihat Surat yang Yang Lain,
Silahkan Lihat Daftar IsiTerima Kasih

Al Qur'an dan Terjemahan

thumbnail Surat Asy Syu'araa' (Para Penyair) Ayat 101-200.
Author by : Aurellia Dintani.
Description : Surat Asy Syu'araa' Ayat 101-200  (Para Penyair)  بسم الله الرحمن الرحيم dan tidak pula mempunyai t...

Mari Bantu Membagikan Surat Asy Syu'araa' (Para Penyair) Ayat 101-200 ini. Melalui Sosial Media Dibawah, Insya Allah akan membawa Baraqah bagi kita semua. Aamiin YRA

Bagikan Surat Asy Syu'araa' (Para Penyair) Ayat 101-200

Posting Komentar Blogger

Assalamu'alaikum Wr Wb.....
- Mohon Maaf, seluruh komentar harus terlebih dahulu menunggu moderasi dari admin KECUALI Komentar dengan akun FB.
- Komentar promosi & Link AKTIF tidak akan ditampilkan
- Komentar yang mengandung hujatan, negatif akan dianggap spam

Terima Kasih Sudah Berkunjung, Wassalam.